Hướng dẫn sử dụng chức năng tra cứu thông tin GetIn & GetOut Hải quan

Hướng Dẫn Sử Dụng Chức Năng Tra Cứu Thông Tin

Hàng GetIn Và GetOut Hải Quan

- B1.) Truy cập địa chỉ Web app.ncts.vn:81 và thực hiện đăng nhập

Username: Guest

Password: 12345

- B2.) Click chọn Customs One / click chọn Tra Cứu

- B3.) Nhập thông tin AWB hoặc HAWB hoặc GoodsIdentity(số định danh) và click Search để tra cứu.

SendStatus: trạng thái gửi GetIn hoặc GetOut sang Hải Quan. OK gửi thành công, Error gửi bị lỗi.

CreatedDate: ngày gửi GetIn hoặc GetOut sang Hải Quan.Tag :


Liên kết ngoài