Báo cáo tài chính

Tiêu đề Ngày công bố Năm
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2024 19/04/2024 2024
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2024 19/04/2024 2024
Báo cáo tài chính Năm 2023 đã kiểm toán 08/03/2024 2024
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2023 20/01/2024 2024
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2023 20/10/2023 2023
Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 đã soát xét 04/08/2023 2023
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2023 20/07/2023 2023
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2023 19/04/2023 2023
Báo cáo tài chính Năm 2022 đã kiểm toán 08/03/2023 2023
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2022 18/01/2023 2023
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2022 20/10/2022 2022
Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 đã soát xét 10/08/2022 2022
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2022 20/07/2022 2022
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2022 20/04/2022 2022
Báo cáo tài chính Năm 2021 đã kiểm toán 08/03/2022 2022
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2021 20/01/2022 2022
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2021 20/10/2021 2021
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 đã soát xét 03/08/2021 2021
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2021 20/07/2021 2021
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2021 20/04/2021 2021
Báo cáo tài chính Năm 2020 đã kiểm toán 05/03/2021 2021
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2020 20/01/2021 2021
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2020 20/10/2020 2020
Báo cáo tài chính bán niên Năm 2020 đã soát xét 07/08/2020 2020
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2020 20/07/2020 2020
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2020 20/04/2020 2020
Báo cáo tài chính Năm 2019 đã kiểm toán 06/03/2020 2020
Báo cáo tài chính Năm 2019 20/01/2020 2020
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2019 18/10/2019 2019
Báo cáo tài chính bán niên năm 2019 đã soát xét 06/08/2019 2019
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2019 19/07/2019 2019
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2019 20/04/2019 2019
Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán 06/03/2019 2019
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2018 19/01/2019 2019
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2018 18/10/2018 2018
Báo cáo tài chính bán niên Năm 2018 đã được soát xét 06/08/2018 2018
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2018 20/07/2018 2018
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2018 20/04/2018 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 09/03/2018 2018
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2017 20/01/2018 2018
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2017 20/10/2017 2017
Báo cáo tài chính bán niên Năm 2017 đã soát xét 31/07/2017 2017
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2017 20/07/2017 2017
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2017 20/04/2017 2017
Báo cáo tài chính Năm 2016 đã kiểm toán 08/03/2017 2017
Báo cáo tài chính Quý 4 Năm 2016 20/01/2017 2017
Báo cáo tài chính Quý 3 Năm 2016 20/10/2016 2016
Báo cáo tài chính bán niên Năm 2016 đã soát xét 29/07/2016 2016
Báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2016 20/07/2016 2016
Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2016 20/04/2016 2016
Báo cáo tài chính Năm 2015 đã kiểm toán 30/03/2016 2016
Báo cáo tài chính bán niên Năm 2015 đã soát xét 30/07/2015 2015
Báo cáo tài chính Quý I Năm 2015 20/04/2015 2015
Báo cáo tài chính Năm 2014 đã kiểm toán 28/02/2015 2015

Liên kết ngoài